เริ่มการใช้งาน Kubernetes แบบเร็วๆ

เป็นตัวอย่างการเริ่มใช้ Kubernetes แบบ อย่างง่าย


Master Node

$ kubectl get nodes

Screen-Shot-2563-05-13-at-23.50.41


Step 1 Create Nginx Deployments

$ kubectl create deployment nginx --image=nginx
$ kubectl get deployments

Screen-Shot-2563-05-13-at-23.52.33

  • ใช้ kubectl describe deployment nginx เพื่อดูรายละเอียด

Step 2 Run

$ kubectl run nginx --image=nginx:latest --port=80
$ kubectl get pod

Screen-Shot-2563-05-14-at-00.27.55

  • kubectl describe pods nginx เพื่อดูรายละเอียด pod

Step 3 Create Service

ในที่นี้ใช้ Type เป็น Nodeport

$ kubectl expose deployment nginx --port=80 --type=NodePort
$ kubectl get services

Screen-Shot-2563-05-14-at-00.42.13

Step 4 เปิดด้วย Browser

<node ip>:30303

Screen-Shot-2563-05-14-at-00.42.55

May 30, 2020