เพิ่ม Storage EBS บน EC2

 • เช็ค Disk
$ df -h
...
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
udev      966M   0 966M  0% /dev
tmpfs      196M  21M 176M 11% /run
/dev/nvme0n1p1 7.7G 7.7G   0 100% /
tmpfs      978M   0 978M  0% /dev/shm
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      978M   0 978M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1    18M  18M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/1566
/dev/loop2    98M  98M   0 100% /snap/core/9289
/dev/loop3    29M  29M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/2012
/dev/loop4    97M  97M   0 100% /snap/core/9436
tmpfs      196M   0 196M  0% /run/user/1000

No space left on device


Step 1 คลิด Volumes ตรง ELASTIC BLOCK STORE menu (แถบซ้ายมือ)

aws-ebs1.png

Resize and Click Modify

Step 2 Remote to Server and Check disk

$ lsblk
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop1     7:1  0  18M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/1566
loop2     7:2  0  97M 1 loop /snap/core/9289
loop3     7:3  0 28.1M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/2012
loop4     7:4  0 96.5M 1 loop /snap/core/9436
nvme0n1   259:0  0  20G 0 disk
└─nvme0n1p1 259:1  0  8G 0 part /

Step 3 จากนั้น attempt to increase the root partition

$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=16775135 end=16777183 new: size=41940959,end=41943007

*ในกรณีที่ growpart แล้ว ขึ้น no space left *

 • วิธีแก้
$ sudo mount -o size=10M,rw,nodev,nosuid -t tmpfs tmpfs /tmp
$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1 
...
CHANGED: partition=1 start=4096 old: size=16773087 end=16777183 new: size=18870239 end=18874335
 • จากนั้น unmount /tmp หลังจากทำ step 4
$ sudo umount /tmp

Step 4 Resize

$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1 

เช็ค Disk อีกครั้ง

$ df -h
...
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
udev      966M   0 966M  0% /dev
tmpfs      196M 3.3M 193M  2% /run
/dev/nvme0n1p1  20G 7.8G  12G 40% /
tmpfs      978M   0 978M  0% /dev/shm
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      978M   0 978M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1    18M  18M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/1566
/dev/loop2    98M  98M   0 100% /snap/core/9289
/dev/loop3    29M  29M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/2012
/dev/loop4    97M  97M   0 100% /snap/core/9436
tmpfs      196M   0 196M  0% /run/user/1000
July 3, 2020