ทำความรู้จักและใช้งาน Deno เบี้องต้น


Deno ?

 • เป็น Engine Runtime ตัวใหม่สำหรับ ของ JavaScript และ TypeScript คล้ายๆ V8 Engine ของ NodeJs
 • สร้างโดยคนสร้าง NodeJs เพื่อแก้ปัญหาเจอใน Nodejs
 • พัฒนาด้วยภาษา Rust ( ช่วงแรกจะเป็น Golang )

สิ่ง Deno ต่างจาก NodeJs

ไม่มี package manager และ centralize registry แบบ ของ Node จะเรียกใช้ Library ต่างๆ จาก Internet

# node
const express = require("express") 

# deno
import { Application } from "https://deno.land/x/oak/mod.ts";

จะใช้งานผ่าน URL ตรงๆ


Getting Started

import { serve } from "https://deno.land/[email protected]/http/server.ts";
const s = serve({ port: 8000 });
console.log("http://localhost:8000/");
for await (const req of s) {
 req.respond({ body: "Hello World\n" });
}

สิ่งที่ Deno มีมาตั้งแต่เริ่มต้น คือเรื่อง Security

 • ก็คือ เหมือน runtime จะไม่สามารถเข้าถึง file system network environment variable ได้เลย ต้องทำการขออนุญาติก่อนถึงจะใช้งานได้

ตัวอย่าง run code simple

# main.js
import { serve } from "https://deno.land/[email protected]/http/server.ts";
const s = serve({ port: 8000 });
console.log("http://localhost:8000/");
for await (const req of s) {
 req.respond({ body: "Hello World\n" });
}
 • เมื่อทำการ run
$ deno run main.js
...

Download https://deno.land/[email protected]/http/server.ts
Download https://deno.land/[email protected]/encoding/utf8.ts
Download https://deno.land/[email protected]/io/bufio.ts
Download https://deno.land/[email protected]/_util/assert.ts
Download https://deno.land/[email protected]/async/mod.ts
Download https://deno.land/[email protected]/http/_io.ts
Download https://deno.land/[email protected]/async/deferred.ts
Download https://deno.land/[email protected]/async/delay.ts
Download https://deno.land/[email protected]/async/mux_async_iterator.ts
Download https://deno.land/[email protected]/textproto/mod.ts
Download https://deno.land/[email protected]/http/http_status.ts
Download https://deno.land/[email protected]/bytes/mod.ts
Compile https://deno.land/[email protected]/http/server.ts
error: Uncaught PermissionDenied: network access to "0.0.0.0:8000", run again with the --allow-net flag
  at unwrapResponse ($deno$/ops/dispatch_json.ts:43:11)
  at Object.sendSync ($deno$/ops/dispatch_json.ts:72:10)
  at Object.listen ($deno$/ops/net.ts:51:10)
  at Object.listen ($deno$/net.ts:152:22)
  at serve (https://deno.land/[email protected]/http/server.ts:283:25)
  at file:///Users/jaedsada/project/hobbies/playground/deno-simple/main.js:2:11

จะเจอ Error Permission denies ไม่สามารถ เข้าถึง Network ได้

 • ทำการขออนุญาติเข้าถึง Network
deno run --allow-net main.js 
...
http://localhost:8000/
 • ลอง ยิง curl
$ curl localhost:8000
...
Hello World

Ref:

มาลอง Deno กัน

10 Things I Regret About Node.js - Ryan Dahl - JSConf EU

July 11, 2020