ตรวจสุขภาพ Container Docker


ทั้งนี้เป็นการสรุปจากการแปล ภาษาอังกฤษ แบบ งูๆปลาๆ และการทดลองทำเบี้องต้น

HealthCheck

เป็นฟีเจอร์ที่มีมาใน Version 1.12 สำหรับตรวจเช็ค สถานะของ container ว่า สามารถทำงานได้ปกติอย่างที่้องการได้มั้ย

ทำ ทำไม?

จุดประสงค์ในการทำ Health Check เพื่อเป็นการตรวจเช็คว่า container ของเราที่ มี พร้อมที่จะใช้งานหรือตรงตามที่เรา ต้องการให้เป็นหรือยัง

ตัวอย่างการใช้ health-check cmd

# dockerfile
HEALTHCHECK [OPTIONS] CMD command
---
# run
$ docker run -d --health-cmd "xxx" <image>

Default Option เมื่อสั่งใช้คำสั่ง

 • --interval=DURATION (default: 30s)
 • --timeout=DURATION (default: 30s)
 • --start-period=DURATION (default: 0s)
 • --retries=N (default: 3)
 1. ทำการตรวจเช็คแบบ Healthly
$ docker run -d --health-cmd "curl localhost:80 || exit 0" nginx
...
8a6f8ff6d43b531d38f26ca75d42259ca3289c2115ad0fd8c5a3f07c416e90a3
$ docker ps 
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS              PORTS        NAMES
803fb63c88c0    nginx        "/docker-entrypoint.…"  2 seconds ago    Up 1 second (health: starting)  80/tcp       affectionate_nash

จะเห็นได้ ว่าตรง status จะมี (health: starting) ขึ้นมา เป็นการแสดงสถานะ ว่า กำลัง start จนกระทั่งมันทำการตรวจเสร็จ จะขึ้นประมาณนี้

$ docker ps 
...
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS          PORTS        NAMES
803fb63c88c0    nginx        "/docker-entrypoint.…"  54 seconds ago   Up 54 seconds (healthy)  80/tcp       affectionate_nash

สถานะจะเป็น heathly ซึ่งหมายความว่า สุขภาพของ container เราปกติดี เมื่อทำการ run

ที่นี้ จะทำให้ผิดปกติ

 1. ทำการตรวจเช็คแบบ Healthly
$ docker run -d --health-cmd "curl localhost:8888 || exit 1" nginx
...
1452cf0ed834cba5b02af7238afccb21344be6c76b8ff48c53eeede6c50ea253
$ docker ps
...
ONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
1452cf0ed834    nginx        "/docker-entrypoint.…"  3 minutes ago    Up 3 minutes (unhealthy)  80/tcp       elegant_hellman

จะเห็นได้ว่าสถานะของ container จะเป็น unhealthy


ผลลัพท์

จาก ตัวอย่าง ข้างบน

การทดสอบ คาดหวัง ผลลัพธ์
:80 exit 1 Healthly
:80 exit 0 Healthly
:8888 exit 1 Unhealthly
:8888 exit 0 Healthly
$ docker ps 
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS        NAMES
a253d8aa4869    nginx        "/docker-entrypoint.…"  6 minutes ago    Up 6 minutes (unhealthy)  80/tcp       nginx-fail-exit1
d441c55846c5    nginx        "/docker-entrypoint.…"  6 minutes ago    Up 6 minutes (healthy)   80/tcp       nginx-fail-exit0
4501c66db801    nginx        "/docker-entrypoint.…"  6 minutes ago    Up 6 minutes (healthy)   80/tcp       nginx-exit1
23379ff63940    nginx        "/docker-entrypoint.…"  6 minutes ago    Up 6 minutes (healthy)   80/tcp       nginx-exit0

ทั้งนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ Dockerfile

FROM nginx

HEALTHCHECK CMD curl -f http://localhost/ || exit 1
$ docker build -t hc .
$ docker run -d --name nginx1 hc
...
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
59e713c80bf1    hc         "/docker-entrypoint.…"  About a minute ago  Up About a minute (healthy)  80/tcp       nginx1

เพิ่มเติม
Dockerfile reference | Docker Documentation

สามารถ เช็คด้วย docker inspect

$ docker inspect --format="{{json .State.Health}}" nginx1 | jq
...
{
 "Status": "healthy",
 "FailingStreak": 0,
 "Log": [
  {
   "Start": "2020-08-07T04:27:05.5602603Z",
   "End": "2020-08-07T04:27:05.6799436Z",
   "ExitCode": 0,
   "Output": " % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current\n                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed\n\
r 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0\r100  612 100  612  0   0 87428   0 --:--:-- --:--:-- --:--<!DOCTYPE html>\n<html>\n<he
ad>\n<title>Welcome to nginx!</title>\n<style>\n  body {\n    width: 35em;\n    margin: 0 auto;\n    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;\n  }\n</styl
e>\n</head>\n<body>\n<h1>Welcome to nginx!</h1>\n<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and\nworking. Further configuration is required.</p>\n\n<
p>For online documentation and support please refer to\n<a href=\"http://nginx.org/\">nginx.org</a>.<br/>\nCommercial support is available at\n<a href=\"http://nginx.com/\">nginx
.com</a>.</p>\n\n<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>\n</body>\n</html>\n:--  99k\n"
  },
  {
   "Start": "2020-08-07T04:27:35.6540711Z",
   "End": "2020-08-07T04:27:35.7535527Z",
   "ExitCode": 0,
   "Output": " % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current\n                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed\n\r 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0\r100  612 100  612  0   0  298k   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 298k\n<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Welcome to nginx!</title>\n<style>\n  body {\n    width: 35em;\n    margin: 0 auto;\n    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;\n  }\n</style>\n</head>\n<body>\n<h1>Welcome to nginx!</h1>\n<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and\nworking. Further configuration is required.</p>\n\n<p>For online documentation and support please refer to\n<a href=\"http://nginx.org/\">nginx.org</a>.<br/>\nCommercial support is available at\n<a href=\"http://nginx.com/\">nginx.com</a>.</p>\n\n<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>\n</body>\n</html>\n"
  },
  {
   "Start": "2020-08-07T04:28:05.7278205Z",
   "End": "2020-08-07T04:28:05.8489965Z",
   "ExitCode": 0,
   "Output": " % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current\n                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed\n\r 0   0  0   0  0   0   0   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   0\r100  612 100  612  0   0 68000   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 76500\n<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Welcome to nginx!</title>\n<style>\n  body {\n    width: 35em;\n    margin: 0 auto;\n    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;\n  }\n</style>\n</head>\n<body>\n<h1>Welcome to nginx!</h1>\n<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and\nworking. Further configuration is required.</p>\n\n<p>For online documentation and support please refer to\n<a href=\"http://nginx.org/\">nginx.org</a>.<br/>\nCommercial support is available at\n<a href=\"http://nginx.com/\">nginx.com</a>.</p>\n\n<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>\n</body>\n</html>\n"
  },
 ....

สรุป ( ตามความเข้าใจ )

 • การทำ HealthCheck เป็นการทดสอบหรือตรวจสอบสภาพของ container ของเราว่าเมื่อทำการ run container นั้นๆ แล้วจะเป็นอย่างไร เช่นจากตัวอย่างเป็นการ ตรวจสอบ container จาก image nginx ว่า เมื่อทำการ run แล้ว การทำงาน จะทำงานได้ หรือตรงตามที่เราคาดหวังไว้หรือป่าว
 • ทั้งนี้ เป็นการทดสอบการทำงานของ docker container ก่อนจะใช้งานจริงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ อย่างที่เราต้องการ

สรุปเพิ่มเติม

 • starting
  สถานะเริ่มต้นเมื่อสั่ง run
 • healthy
  สถานะ ปกติดี
 • unhealthy
  สถานะ ไม่ปกติ

สถานะ exit

 • exit 0 container เป็น healthy
 • exit 1 container เป็น unhealthy
August 5, 2020