[จดไว้กันลืม] การใช้งาน Parse JSON in Golang


{
  "name": "jackson",
  "address": {
    "latitude": "10.1000",
    "longitude": "1.0000"
  }
}

ก่อนอื่น ในส่วนของ object address ให้ สร้าง struct Address

// Address struct
type Address struct{
	Latitude string `json:"latitude"`
	Longitude string `json:"longitude"`
}

ถัดไป เพิ่ม struct address ใน User struct

type User struct{
	Name string `json:"name"`
	Address Address // <- include Address struct
}

ทีนี้ ก็จะสามารถ parse json ได้ละ ในที่นี้ใช้เป็น json marshal

users := `{"name": "jackson", "address": { "latitude": "10.1000", "longitude": "1.0000" } }`
var users User
json.Unmarshal([]byte(users), &users)
fmt.Printf(users)

// result
// { jackson { 10.1000, 1.0000 }