สร้าง Droplet DigitalOcean ด้วย Ansible


สิ่งที่ต้องมีในเครื่องที่จะสั่ง Run Ansible

 • python
 • ansible

Structure Project

-|ansible
 |-inventory
 	|- hosts
 |-playbook.yml
 • inventory/hosts sh [do_server] localhost ansible_connection=local
 • playbook.yml
---
- name: creating dropltes in DO
 hosts: do_server

 vars:
  ansible_python_interpreter: /usr/bin/python
  do_token: "<api token>"

 tasks:
  - name: Create droplet
   digital_ocean_droplet:
    state: present
    name: "<name>"
    region: "<region>"
    size: "<size>"
    image: "<image>"
    unique_name: yes
    oauth_token: "{{ do_token }}"

Example

---
- name: creating dropltes in DO
 hosts: do_server

 vars:
  ansible_python_interpreter: /usr/bin/python
  do_token: "xxx"

 tasks:
  - name: Create droplet
   digital_ocean_droplet:
    state: present
    name: "test-create-droplet"
    region: "sgp1"
    size: "1gb"
    image: "ubuntu-20-04-x64"
    unique_name: yes
    oauth_token: "{{ do_token }}"

จากนั้น สั่งทำงาน playbook

$ ansible-playbook -i inventory playbook.yml

...

PLAY [creating dropltes in DO] ********************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *************************************************************************************************
ok: [localhost]

TASK [Create droplet] **************************************************************************************************
changed: [localhost]

PLAY RECAP *************************************************************************************************************
localhost         : ok=2  changed=1  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

image1.png