ใช้งาน Ansible Vault


$ echo 'password' > .ansible_vault_pass
$ ansible create secret.yml \
--vault-password-file=.ansible_vault_pass
$ ansible view secret.yml \
--vault-password-file=.ansible_vault_pass
$ ansible edit secret.yml --vault-password-file=.ansible_vault_pass

วิธีใช้งาน

การเก็บในที่นี้จะใช้ รูปแบบ yaml ตัวอย่าง

username : admin
password : passwordsecuremakmak

ใน ansible playbook จะเป็น

- hosts: "{{ environment }}"  
vars_files:   
- secret.yml 
task:  
- name: Log into private registry and force re-authorization   
docker_login:    
registry: "registry.private.com"    
username: "{{ username }}" ## จะเป็นการเอาตัวแปรที่เราประกาศไว้ใน secret.yml มาใช้ 
password: "{{ password }}" ## จะเป็นการเอาตัวแปรที่เราประกาศไว้ใน secret.yml มาใช้    
reauthorize: yes  
....

How to run

ก่อน อื่น โครงสร้างภายในจะเป็น

--
- ansible-playbook
 |- playbook.yml ## playbook ไฟล์ที่จะสั่งว่าให้ทำอะไรบ้าง   
  |- inventory ## ที่เก็บ config ต่างๆ   
  |- secret.yml ## ข้อความที่สำคัญแล้วต้องการความปลอดภัย   
  |- app.key ## private key ที่จะเข้าไปยัง server ปลายทาง   
  |- vars.json ## ตัวแปรต่างๆ 

** อื่นๆ ถ้าจะให้ง่าย ต้อง ทำการ ssh-keygen แล้ว ssh-copy-id publickey ไปยัง server ปลายทาง หรืออาจจะ
ใช้ ansible-playbook -k … เพื่อ ถามหา password ก็ได้ แต่มันไม่่ค่อยลื่นเท่าไร ในกรณีที่ไปใช้ cicd tool **

Ansible Run

$ ansible-playbook playbook.yml \
  -i inventory \
  --private-key app.key \
  --extra-vars @vars.json \
  --vault-password-file=~/.ansible_vault_pass
July 21, 2020