ทำ VS Code บน Browser ด้วย Coder-Server (Docker)


Requirement

 • Docker CE
 • Coder-Server

ติดตั้ง Docker CE

ดาวน์โหลด Docker CE จากที่นี้

Empowering App Development for Developers | Docker

หรือถ้าเป็น Ubuntu ดูได้จากนี้

$ curl https://get.docker.com | sh

ติดตั้ง Coder-Server

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 codercom/code-server:latest

Password จะอยู่ที่ ~/.config/code-server/config.yaml เราจะต้อง docker exec เข้าไปดู password
หรือ ถ้าไม่ต้องการใช้ password จะต้องใส้ --auth none เข้าไป

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 codercom/code-server:latest

กำหนด password เองด้วย

-e "PASSWORD=<password>"

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 -e "PASSWORD=<password>" \
 codercom/code-server:latest

ไม่ต้องใช้ password

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 codercom/code-server:latest --auth none

$(id -u):$(id -g) กำหนด การเป็นเจ้าของ Directory นั้น เป็น User ที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไม่ติด permission เวลา save หรือ แก้ไขไฟล์

ทั้งนี้ ตัว version ปัจจุบัน (1.9.1) สามารถ install app แบบ PWA ได้แล้ว


เพิ่มเติม
Coder Document
Coder DockerHub

August 7, 2020