ติดตั้ง Gitlab


ubuntu 18.04
2 core
Ram 8 GB

Step 1

$ sudo apt update
$ sudo apt install ca-certificates curl openssh-server postfix

ตอนติดตั้ง postfix ให้เลือก Internet Site

Step 2 install gitlab

$ curl -LO https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh
$ sudo bash /tmp/script.deb.sh
$ sudo apt install gitlab-ce -y

Step 3 edit GitLab Configuration File

$ sudo vi /etc/gitlab/gitlab.rb

ใน /etc/gitlab/gitlab.rb

external_url 'https://example.com' # แก้เป็น url ของเรา
  • ต้องมี domain ก่อน
  • ssl

Step 4 Run config

$ sudo gitlab-ctl reconfigure

Step 5 Open browser

https://<url ที่ตั้งไปใน step 3>

Success For Basic Install !!!