บันทึกการใช้ Kubenetes ( Yaml ) + Nginx Load Balancer


จากอันนี้

เริ่มการใช้งาน Kubernetes แบบเร็วๆ

- master node : 10.0.0.10  
- node-1 : 10.0.0.11  
- node-2 : 10.0.0.12

หลัง จาก ติดตั้งและ join node กันเสร็จ

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: httpd
spec:
 replicas: 2
 selector:
  matchLabels:
   app.kubernetes.io/name: httpd
 template:
  metadata:
   labels:
    app.kubernetes.io/name: httpd
  spec:
   containers:
   - name: httpd
    image: httpd
    imagePullPolicy: Always 
    ports:
    - containerPort: 80

Create Service.yaml

apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: httpd
spec:
 type: NodePort
 ports:
  - port: 80
   nodePort: 30001
   name: http
 selector:
  app.kubernetes.io/name: httpd

Apply

$ kubectl apply -f httpd.deployment.yaml
$ kubectl apply -f httpd.service.yaml

Check Service

$ kubectl get service

จากนั้น ทำการ Install Nginx

$ sudo apt-get install nginx -y

แก้ ไฟล์ /etc/nginx/sites-available/default

upstream 10.0.0.10 {
  server 10.0.0.11:30001;
  server 10.0.0.12:30001;
}
server {
  listen 80;
  location / {
    proxy_pass http://10.0.0.10;
  }
}

Restart Nginx

$ sudo /etc/init.d/nginx reload
#or
$ systemctl restart nginx

ลอง เปิด ไปที่ 10.0.0.10 ซึ่งเป็น port ที่ลง nginx ( ในที้นี้ใช้ server เดียวกับ master )

May 31, 2020