วิธี Generate Public Key from Private Key


ทำความเข้าใจอีกกันลืมอีกที
ปกติเวลาทำการ remote secure shell ไปยัง server เราจะต้องทำการนำ Public Key ไปยัง Server และ ใช้ Private Key Remote เข้าไปจาก Local หรือ ต้นทาง

จากบทความนี้

passwordless

เพิ่มเติม เรื่องการ สร้าง Public key จาก Private key ที่เรามี

id_rsa ( private key )

$ ssh-keygen -f <private key path> -y
...
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQC9Xm9GAF2v3XRniKdJQ1D2OMnihyY50XaGDZiCLpBWvkb042eiWYzPom1z3zYAjoqhHKy6WFgGJlA/u/ggQ1ENx5lkXSs7rd1PZjc07mjMqrYG5R2oDaTl1d69YX0e2W7JJXrWXo7/X8
mBR5l4HfgCqyQwSZ7F1KFcNAUYD8vr47TW4Rem8N3KMy64e2+xGQ017512cplMMlpSmXeNm9n7zbQyzmaDU7k/MLolia0YNnR9BkXfzhd5xMUMzXanbTMly65LYEJ2hngYKvQB9zChttiCcuBe7/81CWA/WhUskuizl286yF5sg6n9SbpT
8kbV7wXL6N6L3G7G13CQKB8ueTlxIR8Fj3bNrjAB9Ku4E8ni+l+XGsOjL58wDcQafr1XqDkvfiUbJSIG/xIr+VoJM8XYNmTJMlOFP8Tz3klpp+158yve28JyhF+JfVmtuw+13St4l0Cx/GJ+Yxk4bsC8QtKkMc2aYzsK3SV7Phl5AA/D1Z
1s/e6Vi6gxWGSRmkk=

Export To file

$ ssh-keygen -f <private key path> -y >> public.pub
...
public.pub
August 20, 2020