บันทึกไว้กันลืม ตัวอย่างการต่อ PostgreSQL


require

- gorilla/mux # manage route
- gorm #orm

 • import library
import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "net/http"
  "os"
  "github.com/joho/godotenv"

  "github.com/gorilla/mux"
  "github.com/jinzhu/gorm"
  _ "github.com/jinzhu/gorm/dialects/postgres"
  "github.com/rs/cors"
)
 • create model struc
type User struct {
  gorm.Model

  Name string
}
 • init database
func init() {

  e := godotenv.Load() //Load .env file
  if e != nil {
    fmt.Print(e)
  }

  username := os.Getenv("db_user")
  password := os.Getenv("db_pass")
  dbName := os.Getenv("db_name")
  dbHost := os.Getenv("db_host")


  dbUri := fmt.Sprintf("host=%s user=%s dbname=%s sslmode=disable password=%s", dbHost, username, dbName, password) //Build connection string
  fmt.Println(dbUri)

  conn, err := gorm.Open("postgres", dbUri)
  if err != nil {
    fmt.Print(err)
  }

  db = conn
  db.Debug().AutoMigrate(&User{}) //Database migration
}
 • simple get all
func GetAll(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

  var user []User

  db.Find(&user)

  json.NewEncoder(w).Encode(&user)

}
 • main
func main() {
  router.HandleFunc("/users", GetAll).Methods("GET")
  handler := cors.Default().Handler(router)
  log.Println("listen port: 8080")
  http.ListenAndServe(":8080", handler)
}
 • all main.go
package main

import (
  "encoding/json"
  "fmt"
  "net/http"
  "os"
  "github.com/joho/godotenv"

  "github.com/gorilla/mux"
  "github.com/jinzhu/gorm"
  _ "github.com/jinzhu/gorm/dialects/postgres"
  "github.com/rs/cors"
)

var db *gorm.DB //database
var err error

type User struct {
  gorm.Model

  Name string
}


func GetAll(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {

  var user []User

  db.Find(&user)

  json.NewEncoder(w).Encode(&user)

}

func init() {

  e := godotenv.Load() //Load .env file
  if e != nil {
    fmt.Print(e)
  }

  username := os.Getenv("db_user")
  password := os.Getenv("db_pass")
  dbName := os.Getenv("db_name")
  dbHost := os.Getenv("db_host")


  dbUri := fmt.Sprintf("host=%s user=%s dbname=%s sslmode=disable password=%s", dbHost, username, dbName, password) //Build connection string
  fmt.Println(dbUri)

  conn, err := gorm.Open("postgres", dbUri)
  if err != nil {
    fmt.Print(err)
  }

  db = conn
  db.Debug().AutoMigrate(&User{}) //Database migration
}

func main() {
  router := mux.NewRouter()
  router.HandleFunc("/users", GetAll).Methods("GET")
  handler := cors.Default().Handler(router)
  fmt.Println("listen port: 8080")
  http.ListenAndServe(":8080", handler)
}
$ go run .

 • try curl
$ curl 127.0.0.1:8080/user 
...
#ex
[
 {
  "ID": 1,
  "CreatedAt": xxx,
  "UpdatedAt": xxx,
  "DeletedAt": null,
  "Name": xxx
 }
]

July 17, 2020