ตัวอย่างการการทำ Service ส่ง EMAIL


require

- github.com/labstack/echo # framework api golang
- github.com/joho/godotenv # env

import library

import (
  "log"
  "net/http"
  "net/smtp"
  "os"

  "github.com/go-playground/validator"
  "github.com/joho/godotenv"
  "github.com/labstack/echo"
  "github.com/labstack/echo/middleware"
)
...

struct and validate

...
type (
  SendMail struct {
    To   string `json:"to" validate:"required,email" `
    Body  string `json:"body"`
    Subject string `json:"subject"`
  }
  CustomValidator struct {
    validator *validator.Validate
  }
)

func (cv *CustomValidator) Validate(i interface{}) error {
  return cv.validator.Struct(i)
}
...

คล้ายๆ เป็นการกำหนด Model | Dto สำหรับ รับ Request และ validate

Sendmail Function

ส่วนที่ 1

func send(c echo.Context) (err error) {
  from := os.Getenv("EMAIL")
  pass := os.Getenv("PASSWORD")
 // from , pass เป็นการ เอาค่า EMAIL PASSWORD ที่จะทำการ ส่ง มาจาก ENV
 ...

ส่วนที่ 2

  ...
  ...
  sendmail := new(SendMail)
  if err = c.Bind(sendmail); err != nil {
    return
  }
  if err = c.Validate(sendmail); err != nil {
    return echo.NewHTTPError(http.StatusBadRequest, err.Error())
  }

เป็นการ เอา Request ที่ได้มาเช็ค กับ Model หรือ Dto ที่เรา ประกาศ ไว้

ส่วนที่ 3

  ...
  ...
  msg := "From: " + from + "\n" +
    "To: " + sendmail.To + "\n" +
    "Subject: " + sendmail.Subject + "\n" +
    sendmail.Body

  err = smtp.SendMail("smtp.gmail.com:587",
    smtp.PlainAuth("", from, pass, "smtp.gmail.com"),
    from, []string{sendmail.To}, []byte(msg))

  if err != nil {
    log.Printf("smtp error: %s", err)

    return echo.NewHTTPError(http.StatusInternalServerError, "smtp error : "+err.Error())
  }
  log.Print("sent")
  return c.JSON(http.StatusOK, map[string]string{"message": "Email sent : " + sendmail.To})
}

เป็นส่วนในการ จัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะส่ง และทำการส่ง email แบบ smtp

Main Function

func main() {
  e := echo.New()
  e.Validator = &CustomValidator{validator: validator.New()}
  e.POST("/sendmail", send)
  e.Logger.Fatal(e.Start(":1323"))
}

ทั้งหมด

package main

import (
  "log"
  "net/http"
  "net/smtp"
  "os"

  "github.com/go-playground/validator"
  "github.com/joho/godotenv"
  "github.com/labstack/echo"
  "github.com/labstack/echo/middleware"
)

type (
  SendMail struct {
    To   string `json:"to" validate:"required,email" `
    Body  string `json:"body"`
    Subject string `json:"subject"`
  }
  CustomValidator struct {
    validator *validator.Validate
  }
)

func (cv *CustomValidator) Validate(i interface{}) error {
  return cv.validator.Struct(i)
}

func getEnv(key string) string {
  err := godotenv.Load(".env")

  if err != nil {
    log.Fatalf("Error loading .env file")
    echo.NewHTTPError(http.StatusBadGateway, "Error loading .env file")
  }

  return os.Getenv(key)
}

func main() {
  e := echo.New()
  e.Validator = &CustomValidator{validator: validator.New()}
  e.POST("/sendmail", send)
  e.Logger.Fatal(e.Start(":1323"))
}

func send(c echo.Context) (err error) {
  from := os.Getenv("EMAIL")
  pass := os.Getenv("PASSWORD")
  sendmail := new(SendMail)
  if err = c.Bind(sendmail); err != nil {
    return
  }

  if err = c.Validate(sendmail); err != nil {
    return echo.NewHTTPError(http.StatusBadRequest, err.Error())
  }

  msg := "From: " + from + "\n" +
    "To: " + sendmail.To + "\n" +
    "Subject: " + sendmail.Subject + "\n" +
    sendmail.Body

  err = smtp.SendMail("smtp.gmail.com:587",
    smtp.PlainAuth("", from, pass, "smtp.gmail.com"),
    from, []string{sendmail.To}, []byte(msg))

  if err != nil {
    log.Printf("smtp error: %s", err)

    return echo.NewHTTPError(http.StatusInternalServerError, "smtp error : "+err.Error())
  }
  log.Print("sent")
  return c.JSON(http.StatusOK, map[string]string{"message": "Email sent : " + sendmail.To})
}

จากนั้น Run

$ go run .

try curl

$ curl \
 -X POST \
 http://localhost:1323/sendmail \
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{"to": "<mail>" ,"body":"test-sendmail" , "subject" : "Subject"}' -i

....

HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: 
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Vary: Origin
Date: Thu, 30 Jul 2020 15:31:56 GMT
Content-Length: 39

{"message": "Email sent : <mail>"}
July 30, 2020