ลองเชี่อมต่อ Firebase Firestore ด้วย Golang


Cloud firestore คืออะไร

คือฐานข้อมูลที่มีรูปแบบ แบบ NoSQL ที่เป็น Document Database แบบเดียวกับ MongoDB

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
Cloud Firestore  |  Firebase

ตัวอย่าง โค้ด Golang

 • Package ที่ใช้
import (
  "context"
  "log"
  "net/http"

  "cloud.google.com/go/firestore"
  firebase "firebase.google.com/go"
  "github.com/labstack/echo/v4"
  "github.com/labstack/echo/v4/middleware"
  "github.com/mitchellh/mapstructure"
  "google.golang.org/api/iterator"
  "google.golang.org/api/option"
)
 • ส่วนการ Init Firebase
type App struct {
  client *firestore.Client
  ctx  context.Context
}
func (route *App) Init() {
  route.ctx = context.Background()
  sa := option.WithCredentialsFile("service.json")
  app, err := firebase.NewApp(route.ctx, nil, sa)
  if err != nil {
    log.Fatalln(err)
  }

  route.client, err = app.Firestore(route.ctx)
  if err != nil {
    log.Fatalln(err)
  }

}
// main.go
 • ส่วนการเรียกใช้งาน Firestore
func (route *App) Home(c echo.Context) error {
  BooksData := []models.Income{}

  iter := route.client.Collection("incomes").Documents(route.ctx)
  for {
    BookData := models.Income{}
    doc, err := iter.Next()
    if err == iterator.Done {
      break
    }
    if err != nil {
      return err
    }

    mapstructure.Decode(doc.Data(), &BookData)
    BooksData = append(BooksData, BookData)
  }
  return c.JSON(http.StatusOK, BooksData)
}
// main.go
 • ส่วน main
func main() {
  route := App{}
  e := echo.New()
  e.Use(middleware.Logger())
  e.Use(middleware.Recover())
  e.GET("/", func(c echo.Context) error {
    return route.Home(c)
  })
  e.Logger.Fatal(e.Start(":9000"))
}
// main.go
 • ส่วนของ Model
package models

type Income struct {
  Date string "json date"
  List string "json list"
  Price float32 "json price"
}
// models/models.go
 • ทั้งหมด
package main

import (
  "context"
  "firebase/models"
  "log"
  "net/http"

  "cloud.google.com/go/firestore"
  firebase "firebase.google.com/go"
  "github.com/labstack/echo/v4"
  "github.com/labstack/echo/v4/middleware"
  "github.com/mitchellh/mapstructure"
  "google.golang.org/api/iterator"
  "google.golang.org/api/option"
)

type App struct {
  client *firestore.Client
  ctx  context.Context
}

func main() {
  route := App{}
  route.Init()
  e := echo.New()
  e.Use(middleware.CORSWithConfig(middleware.CORSConfig{
    AllowOrigins: []string{"*"},
    AllowHeaders: []string{echo.HeaderOrigin, echo.HeaderContentType, echo.HeaderAccept},
  }))

  e.GET("/", func(c echo.Context) error {
    return route.Home(c)
  })
  e.Logger.Fatal(e.Start(":9000"))
}

func (route *App) Init() {
  route.ctx = context.Background()
  sa := option.WithCredentialsFile("income.json")
  app, err := firebase.NewApp(route.ctx, nil, sa)
  if err != nil {
    log.Fatalln(err)
  }

  route.client, err = app.Firestore(route.ctx)
  if err != nil {
    log.Fatalln(err)
  }

}

func (route *App) Home(c echo.Context) error {
  IncomesData := []models.Income{}
  iter := route.client.Collection("incomes").Documents(route.ctx)
  for {
    IncomeData := models.Income{}
    doc, err := iter.Next()
    if err == iterator.Done {
      break
    }
    if err != nil {
      return err
    }

    mapstructure.Decode(doc.Data(), &IncomeData)
    IncomesData = append(IncomesData, IncomeData)
  }
  return c.JSON(http.StatusOK, IncomesData)
}
// main.go
$ go run .


GitHub - jaedsadadotme/go-firebase

September 5, 2020