ทำ GraphQL ด้วย Nodejs


ตัวอย่าง การดึงข้อมูลด้วย GraphQL

GraphQL

"query language for APIs and a runtime for fulfilling those queries with your existing data"

 • แบบบ้านๆ

ตัวกลางที่คั่นระหว่าง cilent กับ server site นำข้อมูลจากฝั่ง server site มาจัดรูปแบบใหม่ ให้ออกมาในรูปแบบที่ cilent ต้องการนำมาแสดง


หลักๆที่จะใช้ ปลากรอบไปด้วย

 • schema
  ตัว กำหนด datatype ของ แต่ละ ตัวแปรที่เราต้องการแสดง
 • rootValue
  เปรียบเหมือน ตัว controller สำหรับ เรียกใช้ แต่ละ Query ที่เราเตรียมข้อมูลไว้ ใน schema
-|graphQL
 |- dataMock.js
 |- schema.js
 |- rootValue.js
-|simpleNode
 |- app.js

ใน dataMock.js

//dataMock.js
const data = [
  {
   firstname: 'Mr. A',
   lastname: 'lastname A',
  },
  {
    firstname: 'Mr. B',
    lastname: 'lastname B',
  }
 ]

module.exports = data

ใน schema.js

//schema.js 
const graphql = require('graphql')

var schema = graphql.buildSchema(`
 type User {
  firstname : String
  lastname : String
 }
 type Query {
  getData: [User] //ถ้าไม่ใส่ [] จะออก ค่าเดียว
 }
`);


module.exports = schema

ใน rootValue.js

//rootValue.js
const data = require('./dataMock') // data ที่ mock

var rootResolver = {
  getData: () => data,
};

module.exports = rootResolver;

getData: () => data เป็นการเรียกใช้ Query ที่เรา กำหนดใน schema

ใน app.js

# package ที่ใช้
- express
- express-graphql

Step 1 install

yarn

$ yarn init
$ yarn add express express-graphql

npm

$ npm init
$ npm install --save express express-graphql
// app.js
const express = require('express')
var expressGraphQL = require('express-graphql');

//---
const schema = require('./schema.js')
const rootResolver = require('./root.js')

const app = express()
app.use('/graphQL', expressGraphQL({
  schema: schema,
  rootValue : rootResolver
}))

app.listen(3000, () => {
 console.log('App listening on port 3000')
})

import schema , rootResolver

จากนั้น

$ node app.js
App listening on port 3000

ทดสอบด้วย curl

รูปแบบ ที่จะส่งไป จะเป็นการ ดึงข้อมูล จาก column firstname,lastname

{ 
 <Query> { <- ชื่อ Query ที่กำหนด ใน root
  <column> <- column ที่ต้องการนำมา แสดง
 } 
}

ทำการ curl ไปใน method POST ไปที่ http://localhost:3000/graphQL

# ใน รูปแบบ graphQL
{ 
 getData { 
  firstname
  lastname
 } 
}
$ curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "{ getData{ firstname lastname } }"}' \
http://localhost:3000 | jq
...

{
 "data": {
  "getData": [
   {
    "firstname": "Mr. A",
    "lastname": "lastname A"
   },
   {
    "firstname": "Mr. B",
    "lastname": "lastname B"
   }
  ]
 }
}

ดึงแค่ firstname

# ใน รูปแบบ graphQL
{ 
 getData { 
  firstname
 } 
}
$ curl -X POST \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "{ getData{ firstname } }"}' \
http://localhost:3000 | jq
...

{
 "data": {
  "getData": [
   {
    "firstname": "Mr. A"
   },
   {
    "firstname": "Mr. B"   
   }
  ]
 }
}

August 1, 2020