ลองทำ PWA ด้วย Vanilla JavaScript


วิธีการทำ Progressive Web Application ด้วย Vanila JavaScript อย่างง่าย

โครงสร้างเบื้องต้นภายใน folder

-|public
  |- index.html
  |- manifest.json
  |- service-worker.js
  |- icon.png
-|index.js

Manifest.json

{
  "name": "Thnovice",
  "short_name": "Thnovice",
  "theme_color": "#222831",
  "background_color": "#ffad17",
  "display": "standalone",
  "Scope": "",
  "start_url": "/index.html",
  "icons": [
    { 
      "src" : "/icon.png", 
      "sizes": "196x196",
      "type": "image/png"
    }
  ]
}

Service Worker

มีสามส่วน

 1. ส่วน Install เป็นการให้ service เก็บ resource ของเราไว้ใน cache
const cacheName = 'Thnovice-cache';

self.addEventListener('install', e => {
 e.waitUntil(
  caches.open(cacheName).then(cache => {
   return cache.addAll([
    './',
    './index.html',
    './manifest.json'
   ]);
  })
 );
});
 1. ส่วนการ add to home screen
let deferredPrompt;
self.addEventListener('beforeinstallprompt', (e) => {
  e.preventDefault();
  deferredPrompt = e;
  addBtn.style.display = 'block';
  addBtn.addEventListener('click', (e) => {
   addBtn.style.display = 'none';
   deferredPrompt.prompt();
   deferredPrompt.userChoice.then((choiceResult) => {
     if (choiceResult.outcome === 'accepted') {
      console.log('User accepted the A2HS prompt');
     } else {
      console.log('User dismissed the A2HS prompt');
     }
     deferredPrompt = null;
    });
  });
});
 1. ส่วนที่ไปเรียกใช้ cache
self.addEventListener('fetch', event => {
 event.respondWith(
  caches.open(cacheName)
   .then(cache => cache.match(event.request, { ignoreSearch: true }))
   .then(response => {
    return response || fetch(event.request);
   })
 );
});

ทั้งหมด service-worker.js

const cacheName = 'Thnovice-cache';

self.addEventListener('install', e => {
 e.waitUntil(
  caches.open(cacheName).then(cache => {
   return cache.addAll([
    './',
    './index.html',
    './manifest.json'
   ]);
  })
 );
});

let deferredPrompt;
self.addEventListener('beforeinstallprompt', (e) => {
  e.preventDefault();
  deferredPrompt = e;
  addBtn.style.display = 'block';
  addBtn.addEventListener('click', (e) => {
   addBtn.style.display = 'none';
   deferredPrompt.prompt();
   deferredPrompt.userChoice.then((choiceResult) => {
     if (choiceResult.outcome === 'accepted') {
      console.log('User accepted the A2HS prompt');
     } else {
      console.log('User dismissed the A2HS prompt');
     }
     deferredPrompt = null;
    });
  });
});

self.addEventListener('fetch', event => {
 event.respondWith(
  caches.open(cacheName)
   .then(cache => cache.match(event.request, { ignoreSearch: true }))
   .then(response => {
    return response || fetch(event.request);
   })
 );
});

index.html

 ....
 <link rel='manifest' href='./manifest.json'>
 <script>
   if('serviceWorker' in navigator) {
      navigator.serviceWorker.register('./service-worker.js', { scope: './' })
   }
 </script>
  ....
  ....
  ....

ทั้งหมด ใน index.html

<!DOCTYPE html>
<head>
 <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
 <meta name="theme-color" content="#222831">

 <link rel='manifest' href='./manifest.json'>
  <script>
    if('serviceWorker' in navigator) {
      navigator.serviceWorker.register('./service-worker.js', { scope: './' })
    }
  </script>
</head>
<body>
 <div>
  <h1>Hello PWA</h1>
 </div>
</body>

จากนั้นสร้างตัว server

$ yarn init
$ yarn add express body-parser
$ touch index.js

ใน index.js

const bodyParser = require('body-parser');
const express = require('express');
const app = express();
const port = 3000;

app.use(bodyParser.json());

app.use(express.static('public'));

app.get('/public');

app.listen(port, () => console.log(`Listening on port ${port}!`));

Start Service

$ node index.js

August 1, 2020