ลองเล่น Cloudflare Pages


1

ลองใช้งาน Cloudflare Pages สำหรับฝั่ง frontend ช่วยในการ deploy ระบบงานง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • Html
  • Vue
  • React
  • Nuxt
  • Next
  • other

สามารถใช้งานได้ โดยหลักๆ จะเป็นการเชื่อมต่อกับ Github ทำให้ง่ายขึ้นเยอะ

Getting started · Cloudflare Pages docs


สร้างโปรเจคที่จะใช้

ในที่นี้ลองใช้เป็น vite

$ npm init @vitejs/app <project name> --template vue
...
Done. Now run:

cd <project name>
npm install
npm run dev

ติดตั้ง git และ push to remote repository

$ git init
$ git add -A
$ git commit -m 'first commit'
$ git branch -M main
$ git remote add origin <git repo url>
$ git push origin main

สร้าง project ใน cloudflare pages

1

  • connect github และเลือก โปรเจคที่ต้องการ deploy

1

  • ต่อมาจะเจอ Set up builds and deployment

1

  • save and deploy

1

  • หลังจาก deploy เสร็จ จะมี url ที่จะเอาไปใช้งานขึ้นมา

1

1

Source code

jaedsadadotme/demo-cloudflare-pages


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

Getting started · Cloudflare Pages docs

ใช้งานง่ายมาก ๆ สำหรับ Cloudflare Pages