ทำ VS Code บน Browser ด้วย Coder-Server (Docker)


Requirement

 • Docker CE
 • Coder-Server

ติดตั้ง Docker CE

ดาวน์โหลด Docker CE จากที่นี้

Empowering App Development for Developers | Docker

หรือถ้าเป็น Ubuntu ดูได้จากนี้

$ curl https://get.docker.com | sh

ติดตั้ง Coder-Server

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 codercom/code-server:latest

Password จะอยู่ที่ ~/.config/code-server/config.yaml เราจะต้อง docker exec เข้าไปดู password หรือ ถ้าไม่ต้องการใช้ password จะต้องใส้ –auth none เข้าไป

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 codercom/code-server:latest

กำหนด password เองด้วย

-e "PASSWORD=<password>"

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 -e "PASSWORD=<password>" \
 codercom/code-server:latest

ไม่ต้องใช้ password

$ docker run -it -p 127.0.0.1:8080:8080 \
 -v "$PWD:/home/coder/project" \
 -u "$(id -u):$(id -g)" \
 codercom/code-server:latest --auth none

$(id -u):$(id -g) กำหนด การเป็นเจ้าของ Directory นั้น เป็น User ที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไม่ติด permission เวลา save หรือ แก้ไขไฟล์

ทั้งนี้ ตัว version ปัจจุบัน (1.9.1) สามารถ install app แบบ PWA ได้แล้ว


เพิ่มเติม Coder Document Coder DockerHub