ความแตกต่างระหว่าง Forward proxy กับ Reverse proxy


ก่อนอื่น Proxy หรือ Proxy Server คือ

  • Server กลางที่ทำหน้าที่สำหรับ รับ Request โดยที่จะไม่ยิงตรงไปยัง Server หรือ Web Server ตรงๆ
  • โดยประโยชน์ของการใช้ Proxy Server จะช่วยในการรับ Request ที่เข้ามาแทนที่จะวิ่งเข้าไปยัง Server ของเราตรงๆ แล้ว ยังช่วยในการ กรอง Request หรือ ป้องกัน เว็บที่เราต้องการปกปิดไม่ให้ออกสู่สาธารณะ

Proxy Server แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • Forward Proxy > เป็นการทำ Proxy สำหรับ รับ Request แล้วส่งไปยัง Server อีกตัวที่มีอยู่ใน Internet โดยตรง > เช่น ทำ Forward Proxy ที่เมื่อมีการขอเข้ามาที่ domain ที่ชื่อว่า a.domain.com แล้ว ต้องการจะให้ไปยัง www.google.com ส่วนใหญ่จะเป็นการ log เพื่อดู Request ที่เข้ามา

image-1

  • Reverse Proxy > เป็นการทำหน้าด่าน สำหรับเข้าถึง Server หรือ Network ภายในที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง จะทำหน้าที่รับ Request จากภายนอก ส่งเข้าไปยังภายในเพื่อขอข้อมูล > และเพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอกอีกด้วย

image-2